Same Page – Tilly Birds Lyrics, with Indonesian Translation

Same Page – Tilly Birds Lyrics, with Indonesian Translation

By Wirrye


Thailand – The band from Thailand, Tilly Birds, which consists of Anuroth Ketlekha, Nutdanai Chuchat, and Thuwanon Tantiwattanworakul, has been confirmed to be holding a concert in Jakarta soon, on July 15 to be precise. One of his popular songs is titled Same Page.

Talking about painful feelings to a partner who has had a change of heart. What are the lyrics like? Scroll, scroll, scroll!

(Verse 1)
Kít yòo túk wan · kít yòo túk keun
Kít wâa sàk wan · dtuua chăn kong tòok leum
No long túk wan tee rao kui, bro
Prór wâa à-rai · ter tĕung dâai bplìian bpai

(Pre-Chorus)
Kít (dtàe mâi) tĕung
Kít kít (dtàe mâi) tĕung ter
Kít (dtàe mâi) tĕung
Kít kít (dtàe mâi) tĕung ter
Ter róo bâang măi · wâa mee krai ton túk tor-rá-maan
Yàak róo piiang

(Chorus 1)
Wâa kwaam kít tĕung kŏng ter gàp chan
Man tâo gan rĕu bplào
Tăam jing jing wâa jai ter bplìian bpai rĕu bplào
Chăn mâi kít bpai eng châi măi
Kwaam kít tĕung têe chăn dâai koiie sòng bpai
Sòng bpai mâi koiie tĕung ter loiie

(Verse 2)
Yang néuk tĕung wan nán · wan têe rao hŭua rór bro
Mâi koiie leum roi yím ter sàk kráng
Jam dâai măi · wan têe rao tá-lór, bro
Ter yang à-pai hâi chăn yòo tuk kráng
Túk kwaam song jam yang tam hâi chăn

(Pre-Chorus)
Kít (dtàe mâi) tĕung
Kít kít (dtàe mâi) tĕung ter
Kít (dtàe mâi) tĕung
Kít kít (dtàe mâi) tĕung ter
Ter róo bâang măi · wâa mee krai ton túk tor-rá-maan
Yàak róo piiang

(Chorus 2)
Wâa kwaam kít tĕung kŏng ter gàp chan
Man tâo gan rĕu bplào
Tăam jing jing wâa jai ter bplìian bpai rĕu bplào
Chăn mâi kít bpai eng châi măi
Kwaam kít tĕung têe chăn dâai koiie sòng bpai

Sòng bpai dâai piiang nai kwaam song jam
Têe mee rao rêuuay maa
Kâe néuk pâap dton-nán · chăn gôr mee náam dtaa
Róo bâang măi wâa jèp kâe năi
Kwaam kít tĕung têe chăn dâai koiie sòng bpai
Sòng bpai mâi koiiе tĕung ter loiie

(Chorus 3)
Wâa kwaam kít tĕung kŏng ter gàp chan
Man tâo gan rĕu bplào
Tăam jing jing wâa jai tеr bplìian bpai rĕu bplào
Chăn mâi kít bpai eng châi măi
Kwaam kít tĕung têe chăn dâai koiie sòng bpai

Sòng bpai dâai piiang nai kwaam song jam
Têe mee rao rêuuay maa
Kâe néuk pâap dton-nán · chăn gôr mee náam dtaa
Róo bâang măi wâa jèp kâe năi
Kwaam kít tĕung têe chăn dâai koiie sòng bpai
Sòng bpai mâi koiie tĕung ter loiie

(Other)
Sòng bpai mâi koiie tĕung ter loiie
Tâa ter nán jà mâi glàp maa
Yàak hâi róo wâa túk túk chûuang way-laa
Mâi koiie mâi kít tĕung ter loiie